کادر اساتید علم و صنعت آریا

فیزیک - استاد سمیه رجبی

فیزیک

استاد سمیه رجبی

سوابق آموزشی
کارشناس ارشد فیزیک اتمی دانشگاه تهران
☑ مدرس دبیرستانهای ابوریحان، شاهد ایثار، نمونه حضرت زهرا، ریحانه النبی، دانش مفید، انرژی هسته ای و کیمیا